วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

แข่งขันกีฬา มหกรรม กศน.เกมส์

ประกาศ.....
ในวันที่ 5-8 กันยายน นี้ ขอให้นักกีฬาครูและนักเรียนอำเภอบ้านผือ  ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาที่แข่งระดับภาคอีสานไปร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศที่ สนามกีฬา ๗๐๐ ปี เชียงใหม่
กำหนดพิธีเปิด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ http://www.nfe.go.th/main_doc/schedule_chaingmai.pdf

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554


สรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ในวันที่ 4-5 สิงหาคม  2554 ซึ่งจัดขึ้น ณ  สถาบันการพละศึกษาอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554

ด้วย ศูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จะดำเนินการสอบวัดและประเมินผลภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงขอประชาสัมพันธืให้นักศึกษานอกระบบ ทราบและมาทำการสอบในวันและเวลาที่ได้แจ้งในกำหนดการสอบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเตรียมอุปกรณ์การสอบคือ ดินสอ 2 บีขึ้นไป ยางลบ ปากกา และน้ำยาลบคำผิด และนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วยทุกกครั้ง
โดยนักศึกษาที่อยู่ในตำบลบ้านผือ ทุกหมู่บ้านต้องมาทำการสอบในวันที่ 17-18 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.หรือตามวันและเวลาที่แจ้งในเอกสารที่ได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ครูบ้านผือ

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาระดับภาค

           ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2554 จะมีการจัด กีฬา กศน.เกมส์ขึ้นที่จังหวัดสารคาม  ซึ่งประเภทกีฬาประกอบไปด้วย กีฬาประเภทสากล ทุกประเภท  ซึ่งจะมีนักกีฬาที่เป็นครูและนักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย 
           จึงเรียนมาเพื่อทราบวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ของโซนภูพระบาท ประกอบไปด้วยอำเภอน้ำโสม นายูงและบ้านผือ


การแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ของโซนภูพระบาท ประกอบไปด้วยอำเภอน้ำโสม นายูงและบ้านผือ

การแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์เมื่อวันที่ 26-27 กค.2554


คณะครูร่วมเปิดงาน ที่วิทยาลัยการพละ อุดรธานี
ทีมนักกีฬา จาก กศน.โซนภูพระบาท ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านผือ น้ำโสม และนายูง เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้  หลงัจากที่คัดตัวในวันนี้  นักกีฬาที่ผ่านการเข้ารอบ  จะได้ลงแข่งขันในระดับโซนภูธานีอีกครั้งในวันที่ 4-5 สค.2554 ที่จะถึงนี้
ในคราวนี้ทั้งนักกีฬา กศน.ร่วมทั้ง ครู กศน.จะต้องเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ ยังไงก็ขออวยพรให้คณะครูและนักศึกษา กศน.ทุกท่านได้ชัยชนะกลับมาเยอะด้วยนะค่ะ